Seminarie Afval – 16 mei 2017

Inschrijven voor het seminarie kan via seminarie@ponet-law.be (met vermelding ‘Seminarie Afval’).

Datum : 16 mei 2017 (vanaf 13.00u)
Plaats : De Schorre (Schommelei 1, 2850 Boom)
Prijs : 185 € (exclusief  BTW);  111 € (plus BTW), indien u met de KMO-portefeuille betaalt (cfr. infra)

ADR-goederen zijn goederen met een intrinsiek veiligheidsrisico. Daarom is transport ervan aan strenge regelgeving onderhevig en zijn er veiligheidsgaranties ingebouwd door verantwoordelijkheden te leggen bij o.a. de afzender.

Deze studienamiddag is bedoeld voor iedere verantwoordelijke in de logistieke keten die handelingen verricht voor rekening van de afzender en moet o.a. een opheldering bieden m.b.t. de gebruikte terminologie en de wijze waarop correct ingevulde vervoerdocumenten de afzenders-verantwoordelijkheid ten goede komen.

Er zal inzicht gegeven worden in hoe het gevaarlijk afval op vereenvoudigde manier, door toepassing van de nationale afwijking 4-2014, kan ingedeeld, verpakt en geëtiketteerd worden.

Niet alleen de eigenaar van gevaarlijke afvalstoffen, maar ook de andere spelers in het afvalcircuit  hebben een aantal verantwoordelijkheden wanneer afvalstoffen fysiek worden overgedragen. Hierbij dringen zich enkele vragen op : Hoe verhouden deze verantwoordelijkheden zich onderling? Brengt fysieke overdracht ook eigendomsoverdracht met zich? In welke mate kunnen contractuele afspraken tussen partijen opzij worden geschoven door dwingend recht en internationale regelgeving? Evolueert ons afvalcircuit naar een ketenverantwoordelijkheid of wordt alle verantwoordelijkheid op één partij toegespitst?

In een volgende presentatie zullen enkele van de voornaamste partijen de revue passeren, vanaf het zich ontdoen van een chemisch agens uit een (productie)proces tot de eindverwerker met vernietiging en/of recyclage. Hun rol als “goede huisvader” zal bekeken worden vanuit het oogpunt van de welzijnswet en welzijnsterminologie zoals o.a. opleiding van medewerkers, instructies, beheer van lekken en incidenten vanuit een ongevalsonderzoek en noodplanning, toezicht door hiërarchische lijn en ook vanuit een zorgsysteembenadering.

Tenslotte wordt ook aan de transportsector het woord gegeven om hun standpunt ter zake toe te lichten.

PROGRAMMA

13.00u – 13.30u                               Onthaal

13.30u – 13.45u                               Prof.  Em. Norbert Fraeyman

Verwelkoming en toelichting bij de problematiek

13.45u – 14.15u                               Raf Van Gysel – Ponet & De Vleeschauwer Advocaten

Algemene verantwoordelijkheden van de afzender bij vervoer van gevaarlijke goederen in het commercieel circuit

14.15u – 14.45u                               Ing.-lic. Willy Van Praet MSc. – Veiligheidsadviseur

Toepassing van de nationale afwijking 4-2014 op ADR-afval

14.45u – 15.15u                               Pauze

15.15u – 16.00u                               Eddy Willems – Ponet & De Vleeschauwer Advocaten

Eigendoms- en fysieke overdracht van gevaarlijke goederen in het afvalcircuit: wie is voor wat verantwoordelijk?

16.00u – 16.30u                               Danny De Baere – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De bonus pater familias rond gevaarlijk afval : rol van de partijen als invulling vanuit de welzijnswet

16.30u – 16.45u                               Freija Fonteyn – Transport & Logistiek Vlaanderen

Visie van de transportsector op het vervoer van ADR-afval

16.45u – 17.00u                               Prof.  Em. Norbert Fraeyman

Q&A, gevolgd door synthese

17.00u – 18.00u                               Netwerkborrel

 

Dit seminarie is tot stand gekomen in samenwerking met LOTUS bvba

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum : 16 mei 2017 (vanaf 13.00u)

Plaats : De Schorre (Schommelei 1, 2850 Boom)

Parkeermogelijkheden voorzien ter plaatse.

U kan inschrijven via seminarie@ponet-law.be (met vermelding ‘Seminarie Afval’). U ontvangt vervolgens een factuur. Na betaling bent u ingeschreven. Er zijn slechts 90 plaatsen beschikbaar.

Prijs :

185 € (exclusief  BTW)

111 € (plus BTW), indien u met de KMO-portefeuille betaalt (cfr. infra)

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:  DV.O219896

Bij de OVB zijn voor de Belgische advocaten ‘juridische punten’ aangevraagd.

Dit seminarie komt in aanmerking voor de verplichte jaarlijkse uren opleiding als milieucoördinator.

 

Via de KMO-portefeuille (Agentschap Innoveren & Ondernemen) krijgt u een financieel voordeel voor al uw opleidingen, meer bepaald een tegemoetkoming van 40% (of 30%) op de netto-prijs.

Voor meer informatie kan u terecht op : www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.

Bij eventuele vragen of problemen kan u ons zeker contacteren.

 
ponet_advocaten_outlines_color-2

E-mail: seminarie@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71