Uw onbetwiste geldschulden sneller ingevorderd!

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder.

Het blijft een oud zeer: uw vordering wordt niet betwist, maar een betaling volgt evenmin.

Vroeger was u genoodzaakt een dagvaarding uit te brengen en de procedure voor de rechtbank te doorlopen in afwachting van een vonnis dat u dan kon laten uitvoeren.

Sinds 2 juli 2016 kan u naast de traditionele procedure ook een beroep doen op de veelal snellere en goedkopere ‘procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden’.

Wie kan hier beroep op doen?

De nieuwe procedure geldt enkel voor vorderingen tussen ondernemingen die zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zowel de schuldeiser als de schuldenaar dient een onderneming te zijn.

Vorderingen van of ten aanzien van particulieren zijn dus uitgesloten van deze procedure. Voor deze schulden blijft de traditionele procedure de te volgen weg.

Voor welke vorderingen kan hierop een beroep gedaan worden?

Om beroep te kunnen doen op de nieuwe procedure dient een vordering aan 3 voorwaarden te voldoen:

  • de schuld dient onbetwist te zijn;
  • een geldsom tot voorwerp te hebben en;
  • de schuld dient vaststaand en opeisbaar te zijn op het moment dat de aanmaning wordt betekend.

Is er betwisting omtrent de hoofdsom, de intresten of het schadebeding, of heeft de vordering geen betrekking op een geldsom, dan dient de vordering voor de rechtbank gebracht te worden via de traditionele weg.

Daarnaast worden er door de wet nog een aantal vorderingen expliciet uitgesloten, meer bepaald vorderingen van of ten aanzien van:

  • publieke overheden bedoeld in artikel 1412bis § 1 Ger. W.;
  • schuldeisers of schuldenaren die niet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • handelingen die niet zijn verricht in het kader van de activiteiten van de onderneming;
  • een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie, een collectieve schuldenregeling en andere vormen van wettelijke samenloop;
  • niet-contractuele verbintenissen, tenzij zij a) het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen of er een schuldbekentenis is, of b) betrekking hebben op schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.

Het bedrag van de vordering maakt niet uit. De procedure kan zowel gebruikt worden voor kleine als voor (zeer) grote vorderingen, zolang aan de 3 voorwaarden is voldaan. De hoofdsom kan bovendien vermeerderd worden met (i) de verhogingen door de wet voorzien, (ii) de invorderingskosten en (iii) intresten en strafbedingen indien van toepassing. De gevorderde intresten en strafbedingen mogen gezamenlijk evenwel maximaal 10% van de hoofdsom bedragen.

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1

De wet bepaalt dat een advocaat de enige is die gerechtigd is om de procedure te starten.

U maakt om te starten alle nuttige informatie (facturen, overeenkomst, algemene voorwaarden, briefwisseling, …) aan ons over. Wij nemen vervolgens deze documenten door en beoordelen of de vordering onbetwist is en aan de andere voorwaarden is voldaan.

Indien aan de voorwaarden is voldaan maken wij het dossier over aan de deurwaarder.

Stap 2

De deurwaarder gaat dan vervolgens over tot betekening van een aanmaning tot betaling binnen één maand.

Stap 3

Indien uw schuldeiser de vordering betaalt, wordt de procedure gestopt.

De procedure wordt eveneens gestopt wanneer uw schuldenaar tijdig protesteert. Dit protest dient gemotiveerd te zijn. Een louter “Ik protesteer.” of “De vordering is betwist.” volstaat niet.  In geval van gemotiveerd protest kunnen wij u, aan de hand van dit protest en de stukken, verder adviseren over de slaagkansen van een procedure voor de rechtbank.

Uw schuldenaar kan eveneens om betalingsfaciliteiten (een afbetalingsplan) vragen. Gedurende de duur van het afbetalingsplan wordt de procedure geschorst. Van zodra uw schuldeiser het afbetalingsplan niet langer naleeft, herneemt de reeds gestarte procedure.

Indien uw schuldeiser simpelweg niet reageert binnen de termijn van één maand, er geen akkoord omtrent betalingsfaciliteiten gevonden wordt, of de betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd, maakt de deurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op. Hij kan dit ten vroegste doen 8 dagen na het verstrijken van de termijn van één maand.

Stap 4

De deurwaarder kan vervolgens het proces-verbaal aanbieden aan een daartoe aangewezen magistraat, die het proces-verbaal uitvoerbaar verklaart.

De deurwaarder kan dan tot slot met het uitvoerbaar verklaard proces-verbaal van niet-betwisting overgaan tot gedwongen uitvoering (bv. beslag).

Wat moet u doen als u zelf een aanmaning tot betaling betekend krijgt?

Zoals hierboven reeds aangegeven kan u gedurende een maand na betekening hetzij de schuld betalen, hetzij een afbetalingsplan aanvragen, hetzij gemotiveerd protesteren. Het protest dient verplicht te gebeuren met het standaardformulier dat door de deurwaarder tezamen met de aanmaning betekend wordt.

Twijfelt u over de geldigheid van de aanmaning tot betaling of wenst u simpelweg op zeker te spelen, neem dan tijdig contact met ons op.

Mocht het gebeuren dat u om welke reden dan ook de vordering betwist, maar de termijn van één maand reeds verlopen is, neem dan eveneens snel contact op met ons. U kan als schuldenaar immers te allen tijde de uitvoering schorsen door een procedure voor de ten gronde bevoegde rechter te starten.

In geval van zwarigheden bij de uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting, kan eveneens een beroep gedaan worden op de beslagrechter.

Besluit

Voor de onderneming die kampt met onbetwiste geldschulden zal de nieuwe procedure een goede aanvulling zijn op de traditionele procedure voor de rechtbank. De onbetwiste geldschulden zullen veelal sneller en goedkoper ingevorderd kunnen worden.

Volgt er toch een gemotiveerd protest na een aanmaning tot betaling, dan weet u als schuldeiser alvast waar u aan toe zal zijn in latere procedure en kan u na overleg met ons beter geïnformeerd beslissen of een procedure opportuun is.

Ook voor de schuldenaar van een onbetwiste vordering zal de procedure voordelen bieden. Meer bepaald omdat de kosten van de procedure, die op hem verhaald worden, minder hoog zullen zijn dan bij de procedure voor de rechtbank.

Wenst u meer informatie, of wenst u uw niet betwiste geldschulden in te vorderen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Stefaan DE BOECK
ponet_advocaten_outlines_color-2
E-mail: s.deboeck@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71